Slovácké OUPN

pravidelný závod v lezení na obtížnost

Archiv článků

Mrkněte na to jak probíhaly jednotlivé ročníky...

Plákáty z jednotlivých ročníkůPravidla

1. Vymezení lezeckého prostoru na stěně

a) Lézt je možno na celém povrchu stěny kromě bočního a horního okraje stěny (tímto se myslí především volné konce desek stěny - je zakázáno používat je k jakémukoliv přidržení se na stěně!).
b) V případě potřeby může být cesta oddělena od ostatních částí stěny nepřerušovanou výraznou čarou (černá páska). Za tímto ohraničením se lézt nesmí, je však povolen dotek stěny neumožňující postup.
c) V případě potřeby může být zakázaný chyt nebo struktura přeškrtnut černou páskou. Takto označený chyt (struktura) se nesmí používat.
d) Stavitel je povinen na tato omezení předem upozornit při prohlídce trati.
e) Na stěně bude čtvercem ze stříbrné nebo bílé pásky označen chyt, případně chyty, z kterého (kterých) je lezec povinen nastoupit do cesty. Není možné začínat z jiného místa ani v případě, že lze na další chyty dosáhnout ze země.

2. Přelezení cesty - tzv. TOP

Cesta je přelezena (je dosaženo TOPu) tehdy, jestliže ji lezec přelezl podle pravidel, všechna postupová jištění byla zapnuta ve správném pořadí a poslední karabina byla zapnuta z regulérní polohy.

3. Prohlídka trati

Všichni závodníci mají před startem každého kola čas na společnou prohlídku s komentářem stavěče. Čas na prohlídku cesty se rovná časovému limitu na přelezení cesty. Jedinou povolenou pomůckou ke studiu cesty je dalekohled. Lezci si mohou dělat poznámky. Na prohlídku cesty musí být cesta kompletně připravena včetně jistících karabin. Během prohlídky musí být závodníci ve vymezené zóně, která musí být viditelně označena. Tato zóna je součástí izolace a platí pro ni stejná pravidla.

4. Časový limit na cestu

Na každou cestu je stanoven časový limit. Délka časového limitu bude stanovena po dohodě se hlavním stavěčem pro každou cestu zvlášť (maximálně 10 minut). Čas je spuštěn při příchodu závodníka pod stěnu. Závodník má 40 sekund na nástup do cesty. Těchto 40 sekund se započítává do celkového limitu stanoveného na danou cestu. Pokud vyprší závodníkovi časový limit před dosažením topu nebo pádem, traťový rozhodčí lezce zastaví v postupu a započítá mu nejvzdálenější místo dosažené v časovém limitu. Rozhodčí musí závodníkovi hlasitě oznámit poslední minutu a posledních 10 sekund jeho časového limitu.

5. Vracení v cestě

Závodník se může v cestě libovolně vracet zpět, ale nikdy nesmí došlápnout na zem. V případě došlápnutí na zem bude závodníkovi započítáno nejvyšší dosažené místo před došlápnutím na zem.

6. Čištění a úprava trati

Frekvenci čištění závodní cesty určuje hlavní rozhodčí po dohodě se staviteli cest. Rozhodčí může také závod přerušit na nezbytně nutnou dobu pro vyřešení technických problémů na trati (například výměna expresky, dotažení chytu atp.)

7. Povinná výbava závodníků

Každý závodník je povinen používat pouze takové pomůcky osobního zajištění, které odpovídají normám UIAA resp. CE. Povinnou výbavu závodníka tvoří sedací (případně celotělový) úvazek a lezecká obuv. Jednoduché lano na jištění zajistí pořadatel závodu.
Magnézium je na speciální výjimku č. 666/66 vrcholové komise umělých stěn Slovácka (VK USS) povoleno používat (viz bod 13 těchto pravidel)

8. Posouzení technického incidentu (např. protočení nebo ulomení chytu)

a) Jestliže při technickém incidentu zůstane lezec v regulérní lezecké pozici, může pokračovat v lezení. Pokud se lezec rozhodne v cestě pokračovat, nelze již uplatnit dodatečný protest.
b) Při technickém incidentu může lezec přerušit svůj pokus a oznámit technický incident traťovému rozhodčímu.
c) Pokud se po technickém incidentu dostane závodník do neregulérní polohy, posuzují situaci rozhodčí.
d) Protest související s technickým incidentem musí být podán okamžitě.
e) V případě uznání technického incidentu a nepokračování závodníka v cestě je závodník odveden do speciální izolace, kde má k dispozici odpočinkový čas v délce odpovídající dvojnásobku minut za každý dosažený chyt (př. závodník dosáhl 10. chytu, má tedy nárok na 20 minut odpočinku), minimálně však 15 minut. Hlavní rozhodčí určí kdy závodník nastoupí na další pokus a toto neprodleně oznámí závodníkovi. Do výsledků se v případě náhradního pokusu započítává ten lepší z obou pokusů.
f) V případě vylomení chytu nebo poškození struktury stavitel obnoví cestu za dohledu rozhodčích jak nejlépe to bude možné. Pokud to možné není, může být kolo rozhodnutím rozhodčích zrušeno bez práva protestu.

9. Dosažená vzdálenost

Závodník bude zastaven a bude mu měřeno nejvzdálenější místo regulérně dosažené v těchto případech:
a) pád,
b) vyčerpání časového limitu,
c) použití zakázaných částí stěny,
d) návrat na zem
e) nezapnutí postupového jištění v logickém pořadí

10. Zapínání jištění

Závodník musí zapínat postupová jištění v logickém pořadí. Lezcovo tělo se nesmí dostat nad necvaklou expresku tak, že ji již nebude možno zapnout bez návratu (nejzašší místo, ze kterého je možné ještě cvaknout expresku ve smyslu těhto pravidel určuje stavěč). Za slézání se považuje, pokud lezec oběma rukama opustí chyty, kterých se držel a pohybuje se po stěně směrem dolů (nebo proti linii cesty).

11. Diskvalifikace závodníků

Závodník bude diskvalifikován v těchto případech:
a) získávání informací o cestě jinak než je povoleno,
b) nedostavení se do izolace do jejího uzavření,
c) obhlídka cesty mimo vymezenou zónu,
d) pozdní návrat lezce do izolace po prohlídce cesty,
f) bude-li zjištěno jakékoliv ovlivňování traťových rozhodčích závodníkem nebo osobou spřízněnou jinak než podle pravidla o protestech,
g) pokud vynechá nebo necvakne expresku v logickém pořadí

12. Hodnocení dosaženého výsledku

O pořadí závodníka v jednotlivých kolech rozhoduje vzdálenost nejvzdálenějšího dosaženého chytu a způsob jeho dosažení:
a) jestliže je chyt dosažen tečováním, započítává se hodnota tohoto chytu snížená o 0,2 bodu (například závodník tečuje chyt číslo 30 - hodnota jeho výkonu bude 30-0,2=29,8 bodu). Platí při tom, že tečovat a započítat lze tímto způsobem maximálně další následující chyt po posledním staticky drženém chytu (například drží-li závodník naposledy staticky chyt číslo 30, může tečovat chyt číslo 31 s tím, že mu bude započítána hodnota výkonu 30,8 bodu, pokud tečuje některý z dalších chytů v pořadí, bude mu započítáná hodnota výkonu podle bodu 12c těhto pravidel).
b) jestliže je chyt držen staticky, započítává se hodnota tohoto chytu.
c) jestliže je chyt držený a lezec z tohoto chytu provede další aktivní pohyb ve směru cesty, započítává se hodnota naposledy drženého chytu + 0,2 bodu (například závodník udělá aktivní pohyb ve směru cesty z chytu číslo 30 - hodnota jeho výkonu bude tedy 30+0,2=30,2 bodu).
Při určování sledu chytů (jejich hodnot) má hlavní slovo stavitel trati spolu s rozhodčími. 
O konečném pořadí (ve finále) rozhodují v případě shodného výsledku výsledky závodníků v předchozích kolech (porovnávají se výsledky na druhé kvalifikační cestě, pakna první). Pouze pokud by nešlo pořadí závodníků určit ani ve smyslu předchozí věty, budou závodníci hodnoceni na děleném místě. Další v pořadí bude na místě odpovídajícím součtu závodníků s lepším výsledkem + 1 (např. budou 3 druhá místa, tz., že další závodník bude na místě 5.).

13. Ochrana přírody

V souvislosti s ochranou přírody je třeba uvést následující:
Pro závod platí následující výjimky a nařízení VK USS (Vrcholová komise umělých stěn Slovácka):
a) č. 666/66 o možnosti používání magnézia při závodech na umělé stěně.
b) č. 999/99 o možnosti lezení za deště, mrazu, slunečna, mlhy, sněhové vánici a dalších i nejmenovaných povětrnostních podmínek.
c) č. 6/96 o snížení klasifikace všech cest na umělých stěnách minimálně o 1 celý stupeň dle stupnice UIAA aby nám náhodou neujel vlak.
d) č. 66/96 o povinnosti chránit životní prostředí stěny a závodiště tím, že odpadky budou odkládány výhradně a jen do odpadkových košů (případně řádně označených pytlů) nachystaných pořadatelem.
Kdo porušuje výjimky a nařízení VK USS, tomu bude zakázáno lezení na umělých stěnách v regionu!
Pro závod samotný z těchto nařízení nic neplyne (až na ty odpadky).

14. Definice chytu

Jako chyt jsou uznány všechny namontované chyty. Jako chyt může být uznána a bodována i struktura či hrana, které jsou pro tento účel označeny (modrý čtverec nebo čára).

15. Způsob závodu

a) Kvalifikace se leze na dvou cestách. O postupu do finále rozhoduje součet výsledků z obou kvalifikačních cest.Kvalifikace se leze FLASH. Cestu nejdříve přeleze předlezec (a to nejdříve 10 minut po zveřejnění vylosovaného pořadí závodníků), poté následuje 5 minutová obhlídka trati a závodníci nastupují do cesty dle vylosovaného pořadí. Druhá kvalifikační cesta se leze obdobným způsobem jako první. Pouze s emění pořadí, ve kterém závodníci nastupují do cesty: Startovní pořadí v druhé kvalifikační cestě bude stejné jako v první kvalifikaci, ale s posunem 50%. Příklad: Při 20ti soutěžících v dané kategorii, pak ten, který lezl jako 11. v první kvalifikační cestě, poleze v druhé kvalifikaci jako první. Příklad 2.: Při 21ti soutěžících v dané kategorii, pak ten, který lezl jako 11. v první kvalifikační cestě, poleze v druhé kvalifikaci jako první. Odpočinek mezi dokončením pokusu v první kvalifikační cestě a nástupem pokusu na druhé kvalifikační cestě musí být minimálně 20 minut.
b) Do finále postupuje 8 nejlepších mužů a 8 nejlepších žen - přičemž pořadí závodníků se určuje podle součtu výsledků z obou kvalifikačních cest. Počet finalistů může být v případě rovného výsledku více závodníků navýšen, maximálně však o 2 závodníky. V případě, že není možné situaci vyřešit jinak, bude počet postupujících do finále snížen. Konečné slovo o počtu postupujících do finále má hlavní stavěč spolu s rozhodčími (přičemž se všichni budou snažit o zachování maximální regulérnosti závodu). 
c) Finále se leze OS. Závodníci, kteří postoupí do finále jsou povinni se na pokyn pořadatele dostavit do izolace a v ní setrvat až do nástupu do finálového kola. Před finálovým kolem nastoupí všichni závodníci pod stěnu, budou představeni a poté následuje obhlídka trati v délce odpovídající délce časového limitu ke zdolání cesty. Do finále nastupují závodníci podle výsledků z semifinále - od nejhoršího po nejlepšího. Na závodišti se může pohybovat pouze závodník, který je v pořadí. Následující závodník se chystá na cestu v izolaci. V případě shodného výsledku ve finále hraje roli výsledek z semifinále. Po dolezení se závodník nesmí vrátit do izolace. Porušení pravidla o izolaci znamená diskvalifikaci závodníka.

16. Protesty

a) Případné protesty musí být podány do 5 minut od vyhlášení výsledků kola, kterého se týkají. Protest je podán u hlavního rozhodčího (,který bude všem závodníkem před zahájením soutěže představen), kde je zaprotokolován s poplatkem 500,- Kč. Rozhodčí protest posoudí odděleně bez přítomnosti protestujícího a mohou při posouzení použít oficiální foto a videodokumentace. V případě uznání protestu je peněžní poplatek vrácen. Proti rozhodnutí rozhodčích není odvolání. V případě neuznání protestu přebírá poplatek organizátor závodu.
b) Je zakázáno jakýmkoliv jiným způsobem než oficiálním protestem ovlivňovat rozhodnutí rozhodčích, vytvářet tlak na organizátory apod.
c) V případě porušení pravidla uvedeného v předchozím bodě (16b) má komise rozhodčích právo diskvalifikovat závodníka, kterého se věc týkala a to i v případě, že výše popsaným způsobem nejdnal přímo závodník, ale například někdo z jeho týmu.

17. Klauzule o cenách

Ceny pro závodníky nejsou vymahatelné právní cestou.
V případě finančních odměn obdrží nejlepší závodníci šeky, které jim budou v prostoru kanceláře závodu vyplaceny po skončení vyhlášení výsledků finále proti podpisu. Závodníkovi, který si finanční odměnu nevyzvedne osobně v kanceláři závodu do 15 minut od skončení slavnostního vyhlášení, nebo odmítne podepsat výdejku, nebude finanční odměna vyplacena a propadá ve prospěch pořadatele.
V případě děleného umístění na pozicích ohodnocených finanční odměnou obdrží závodníci na tomto umístění rozdělenou finanční odměnu podle následujícího příkladu: 2 závodníci skončí na druhém místě. Za druhé místo se mělo vydávat 500 korun, za 3. místo (které zůstane neobsazeno podle bodu 12 těchto pravidel) se mělo vyplatit 300 korun. 500+300=800. Závodníci na 2. místě jsou 2 - tedy 800/2=400 - Každý ze závodníků na 2. místě obdrží 400 korun.

18. Klauzule o bezpečnosti

Každý závodník je povinen řádně a čitelně vyplnit prohlášení o startu na vlastní nebezpečí a toto vlastnoručně podepsat a odevzdat organizátorům. Za nezletilého závodníka podepisuje toto prohlášení zákonný zástupce. Pro případ, kdy se závodník účastní závodu bez zákonného zástupce (např. pouze v doprovodu trenéra), vyplní toto prohlášení závodník předem a nechá si jej od zákonného zástupce podepsat a toto vyplněné prohlášení odevzdá při prezenci. (Prohlášení ke stažení) Závodník, který nesplní tuto podmínku nemůže do závodu nastoupit.
Každý závodník je povinen závodit s vybavením dle bodu 7 těchto pravidel. Pokud závodník nemá požadovanou výzbroj a výstroj nemůže do závodu nastoupit.
Každý závodník je povinen se navazovat pouze a jen protisměrným osmičkovým uzlem a to tak, že při navázání dodrží veškerá doporučení pro navazování na sedací (celotělový) úvazek dle UIAA. Je zakázáno navazovat se jiným způsobem. Rozhodčí (respektive pověření jističi) mají právo a povinnost kontrolovat správné navázání každého lezce. Pokud rozhodčí nebo pověřený jistič zjistí, že je závodník navázán jinak ještě pře nastoupením do cesty je povinen závodníkovi nařídit převázání. Doba převazování se započítává do časového limitu závodníka v případě, že již vstoupil do závodního prostoru.
Organizátor ani rozhodčí nenesou žádnou odpovědnost za škody vzniklé na majetku nebo zdraví závodníka v průběhu závodu.
Organizátor zajistí profesionálního zdravotníka pro případ úrazu.
V Uherském Brodě dne 4. února 2014
Žádné komentáře:

Okomentovat